image 

کانون هواداران تراکتورسازی تبریز شعارهای زیر را برای اطلاع رسانی به هواداران خونگرم خود در سایت باشگاه می آورد امید است با تکرار و تمرین این شعارها در ورزشگاه جا بیافتد.