جناب آقای عادل خان فردوسی پور آری حقیقت تلخ است و پذیرفتن آن خیلی سخت.

دیشب برنامه نود شروع شد و از همه چیز مشهود تر قیافه عادل فردوسی پور بود که مثل برنامه های قبلی نیشخندی نداشت که هیچ خیلی هم آشفته بود و هر از چندگاهی نام های تیراختور و تبریز را بر زبان می آورد. شروع کرد به پخش حاشیه که بازهم مثل حاشیه قبلی بود یعنی گزینشی برای خراب کردن تیرختور و مردم آذربایجان گزارشات کسانی را پخش کرد که از فرط هیجان اندک فارسی را که نیز بلدند و بلد بودند از یادشان رفت تا بدین وسیله خرد جمعی ما را زیر سئوال برد.شعارهایی را که در استادیوم سر داده شده بود را علنی در صحن سیما پخش کرد. به رسم مد چند ماه اخیر شکلهایی نشان دادو آمار نامید و توجیه کرد .

معلوم بود که هنوز مطمئن است این کارها قانع کننده نبوده و شروع به سیاه نمایی کرد" صیانت می کنم از آراء، تهمت زنندگان را به خدا وا میگذارم و ... " او می دانست که " یاتماز تیرختور بایراغی" یعنی چه ؟ به همین خاطر شعار ما را نیز دزدید و گفت "یاتماز عدالت پرچمی".کار به اینجا ختم نشد و او برای اینکه بیشتر در ظاهر خودش را تبرئه کند دست به دامن کسی شد که دشمنی دیرینه ای هم با او دارد و او کسی نبود جزء علی دایی.

تراختور حقیقت است حقیقتی که امسال با ورود به لیگ برتر برای شما ها آشکار شده است.حقیقت حظور بی شمار طرفدار تراختور در استادیوم هاست.حقیقت همان است که مربیان تیم ها بعد از بازی بر زبان راندند و هیچ کجا پخش نشد. حقیقت همان است که برخی از مسئولین از روی منفعت طلبی خواستند تراختورو هوادارانش را محروم کنند.

حقیقت همانی است که بد ترین تحقیرها را در برخی استادیوم ها علیه ملت ترک برزبان راندند و براحتی از کنارش گذشتند.حقیقت توهین بازیکنان سوگلی شما بود که انگار نه انگار . حقیقت همان امتیازاتی بود که داوران براحتی از تراختور گرفتند و هیچ کس دم نزد.

عادل خان دلمان به شما خوش بود زیرا شما را به عادلی قبول داشتیم و منتظر بودیم برنامه نود از حقوق تراختور بگوید. برنامه شما شروع شد و همراه آن غرض شما نمایانتر، بازیهای تراختور بعد ساعت یک حتی هفته هایی که دومین یا سومین بازی بود آنهم در بین گفتگو های تلوزیونی خود، پخش شد.

و چون تراختور رفته رفته محبوبیتش بیشتر می شد نتوانستید خود را کنترل کرده و مصاحبه های گزینشی خود را برای کوچک نشان دادن تراختور و به سخره گرفتن طرفداران آنها پرداختید. آری عادل خان حقیقت تلخ است همان حقیقتی که نگذاشت تا تیراختور 8 سال در لیگ برتر حضور یابد .حقیقت همان صدایی است که هنگام بازی در آزادی از صدا و سیما قطع می شود.