image

اولین هفته نامه فوتبالیست که فقط به ورزش آذربایجان اختصاص دارد منتشر شدو امروز دوشنبه در دکه های روزنامه فروشی